Players

0 1st Extra
0 2nd Dvojak
+1 3rd Jdizzle
+4 4th Saber
+8 5th Pat Sanders
-1 6th Ignis
-1 7th DD
+4 8th Dr Omega
+1 9th Chin
+16 10th Revax
+11 11th Corvid
+4 12th ReRaze
+2 13th Mar
+11 14th SebPro101
+6 15th Jules
+23 16th Dylba
+17 17th Jayd
+20 18th Rren
+8 19th SirMimien
+3 20th Nothing
-1 21st Kaito
OLD 22nd haiku
OLD 23rd BIGBOSS
-7 24th Piski
+4 25th Hazzacka
+10 26th SKG
OLD 27th Denz
-21 28th Arnie
OLD 29th Deez
-2 30th Pudge
OLD 31st Jash
+3 32nd Skitter
OLD 33rd Havok
+3 34th Vayinn
NEW 35th P9
NEW 36th Seer
NEW 37th VeloCitY
OLD 38th Kevvlar
NEW 39th JaidynSan
NEW 40th Jazzy

About

Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
Poppt1 #3 26/03/2018 (v14)
Xettman #3 26/03/2018 (v14)
Insie #7 26/03/2018 (v14)
Yehya #10 26/03/2018 (v14)
Fortune #12 26/03/2018 (v14)
Eternal #2 26/03/2018 (v14)
Daddy Ganny #24 26/03/2018 (v14)
Jollus #18 26/03/2018 (v14)
Ktan #22 26/03/2018 (v14)
KhoiFish #28 26/03/2018 (v14)
Sandman #33 26/03/2018 (v14)
Murkiri #40 26/03/2018 (v14)
Booper #5 22/01/2018 (v13)
Gwola #33 22/01/2018 (v13)
The Crynek #36 22/01/2018 (v13)
Proph #21 22/01/2018 (v13)
Bijou #32 22/01/2018 (v13)
MGK #25 19/11/2017 (v12)
Arc #28 19/11/2017 (v12)
Conan #15 19/11/2017 (v12)
Tibs #16 19/11/2017 (v12)
Tru4 #2 10/09/2017 (v11)
JEANS #13 10/09/2017 (v11)
Fishy #29 10/09/2017 (v11)
Leisha #13 27/07/2017 (v10)
Dean #24 27/07/2017 (v10)
Rhyno #17 27/07/2017 (v10)
Hero #16 10/05/2017 (v9)
ViVa #27 10/05/2017 (v9)
Yellow #23 10/05/2017 (v9)
Majora #18 10/05/2017 (v9)
Hunta #40 10/05/2017 (v9)
VineGreen #40 26/03/2017 (v8)
Dmat #21 28/01/2017 (v7)
MAT2 #34 28/01/2017 (v7)
bebop #9 28/01/2017 (v7)
Tomie #26 28/01/2017 (v7)
Jax #21 28/01/2017 (v7)
Mozart #21 27/11/2016 (v6)
Villyness #9 27/11/2016 (v6)
Gary #36 27/11/2016 (v6)
Eclipse #24 27/11/2016 (v6)
Lizam #36 26/09/2016 (v5)
Sindocus #39 26/09/2016 (v5)
Earl #1 2/08/2016 (v4)
LPFX #22 2/08/2016 (v4)
Yosh #38 2/08/2016 (v4)
KmS #39 2/08/2016 (v4)
JLo #40 2/08/2016 (v4)
Ledge #29 19/06/2016 (v3)
Splice #20 19/06/2016 (v3)
Jei #8 14/05/2016 (v2)
Matty #19 14/05/2016 (v2)
Danza #44 14/05/2016 (v2)
SuperKing #49 14/05/2016 (v2)
Nicks #50 14/05/2016 (v2)