Players

0 1st Luma
0 2nd Jesse
0 3rd Sayhnim
0 4th Varous
+1 5th weed7
-1 6th Sag
0 7th Toonie
+1 8th Breadstick
NEW 9th Nasty
OLD 10th Yoyo

About

Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
Sharp #5 11/05/2017 (vDec2016-Apr2017)
Happyfeet #6 11/05/2017 (vDec2016-Apr2017)
Crash #3 17/12/2016 (vSmash 4 Summer League)
Zedd #1 28/09/2015 (v4)
Swebe #1 28/09/2015 (v4)
MrMiacro #3 28/09/2015 (v4)
Dese #5 28/09/2015 (v4)
Axl #4 28/09/2015 (v4)
Harry #7 28/09/2015 (v4)
Nacht #5 28/09/2015 (v4)
Mulletcap #10 28/09/2015 (v4)
Sheepgobeep #4 19/06/2015 (v3)
Basty #10 19/06/2015 (v3)
Ben #9 15/04/2015 (v2)
Huddo #10 15/04/2015 (v2)