Players

0 1st Luma
0 2nd Jesse
0 3rd Sayhnim
0 4th Varous
+3 5th Sag
OLD 6th weed7
0 7th Toonie
-3 8th Sharp
+1 9th Breadstick
-4 10th Happyfeet

About


Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
Crash #3 17/12/2016 (vSmash 4 Summer League)
Zedd #1 28/09/2015 (v4)
Swebe #1 28/09/2015 (v4)
MrMiacro #3 28/09/2015 (v4)
Dese #5 28/09/2015 (v4)
Axl #4 28/09/2015 (v4)
Harry #7 28/09/2015 (v4)
Nacht #5 28/09/2015 (v4)
Mulletcap #10 28/09/2015 (v4)
Sheepgobeep #4 19/06/2015 (v3)
Yoyo #8 19/06/2015 (v3)
Basty #10 19/06/2015 (v3)
Ben #9 15/04/2015 (v2)
Huddo #10 15/04/2015 (v2)