Players

0 1st Extra
+1 2nd Dvojak
-1 3rd Jdizzle
+2 4th Pat Sanders
+4 5th Saber
-2 6th DD
-2 7th Ignis
+6 8th Chin
+4 9th Dr Omega
OLD 10th Revax

About

Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
Arnie #3 28/02/2018 (v12)
Xettman #8 28/02/2018 (v12)
Yehya #10 28/02/2018 (v12)
Mar #11 28/02/2018 (v12)
Eternal #2 28/02/2018 (v12)
Insie #9 28/02/2018 (v12)
Piski #12 28/02/2018 (v12)
haiku #5 21/11/2017 (v11)
Kaito #10 21/11/2017 (v11)
Denz #12 21/11/2017 (v11)
Booper #3 6/09/2017 (v10)
Nothing #12 6/09/2017 (v10)
JEANS #13 20/05/2017 (v9)
Pudge #16 27/02/2017 (v8)
BIGBOSS #2 11/12/2016 (v7)
Earl #1 3/08/2016 (v6)
Villyness #2 3/08/2016 (v6)
Jei #6 2/03/2016 (v4)
bebop #10 2/03/2016 (v4)
Mozart #7 27/10/2015 (v3)
Tibs #2 27/10/2015 (v3)
ViVa #3 15/06/2015 (v2)
Rhyno #6 15/06/2015 (v2)
Bijou #9 15/06/2015 (v2)
Dean #5 15/06/2015 (v2)
Splice #8 2/03/2015 (v1)