Players

0 1st Extra Donkey KongMr. Game and Watch
+3 2nd Saber Cloud
+1 3rd DD BowserDiddy KongLuigi
-2 4th Duon BowserFoxMario
-2 5th Jdizzle FoxToon Link
+1 6th Pat Sanders CloudDiddy KongRyu
-1 7th Ignis MarioRobin
0 8th Nothing FoxSheik
+3 9th Yehya Metaknight
+3 10th RaZe Dark PitLucinaPit
+3 11th Corvid CharizardCorrin
-1 12th Dr Omega Diddy KongDonkey KongMario

About

Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
Mar #9 29/08/2018 (v14)
Chin #8 29/08/2018 (v14)
Revax #2 24/05/2018 (v13)
Arnie #3 28/02/2018 (v12)
Xettman #8 28/02/2018 (v12)
Eternal #2 28/02/2018 (v12)
Insie #9 28/02/2018 (v12)
Piski #12 28/02/2018 (v12)
haiku #5 21/11/2017 (v11)
Kaito #10 21/11/2017 (v11)
Denz #12 21/11/2017 (v11)
Booper #3 6/09/2017 (v10)
JEANS #13 20/05/2017 (v9)
Pudge #16 27/02/2017 (v8)
BIGBOSS #2 11/12/2016 (v7)
Earl #1 3/08/2016 (v6)
Villyness #2 3/08/2016 (v6)
Jei #6 2/03/2016 (v4)
bebop #10 2/03/2016 (v4)
Mozart #7 27/10/2015 (v3)
Tibs #2 27/10/2015 (v3)
ViVa #3 15/06/2015 (v2)
Rhyno #6 15/06/2015 (v2)
Bijou #9 15/06/2015 (v2)
Dean #5 15/06/2015 (v2)
Splice #8 2/03/2015 (v1)