Players

0 1st Extra
+1 2nd Jdizzle
-1 3rd Dvojak
+3 4th DD
+1 5th Ignis
-1 6th Pat Sanders
-3 7th Saber
0 8th Dr Omega
+4 9th Mar
+10 10th Nothing
-2 11th Chin
OLD 12th Yehya
-1 13th ReRaze
0 14th SebPro101
0 15th Jules
OLD 16th Fortune
+9 17th SKG
-7 18th Corvid
0 19th SirMimien
-10 20th Revax
+3 21st Piski
0 22nd haiku
OLD 23rd Daddy Ganny
-8 24th Dylba
-8 25th Jayd
-1 26th Hazzacka
OLD 27th VineGreen
+2 28th Pudge
+3 29th Skitter
-12 30th Rren
NEW 31st Block
+1 32nd Havok
+7 33rd Jazzy
+1 34th P9
OLD 35th Fishy
OLD 36th Jei
OLD 37th SuperKing
OLD 38th Dean
-5 39th Vayinn
NEW 40th Catburger

About

Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
Kaito #11 17/05/2018 (v15)
BIGBOSS #2 17/05/2018 (v15)
Denz #9 17/05/2018 (v15)
Arnie #3 17/05/2018 (v15)
Deez #22 17/05/2018 (v15)
Jash #31 17/05/2018 (v15)
Seer #36 17/05/2018 (v15)
VeloCitY #37 17/05/2018 (v15)
Kevvlar #25 17/05/2018 (v15)
JaidynSan #39 17/05/2018 (v15)
Poppt1 #3 26/03/2018 (v14)
Xettman #3 26/03/2018 (v14)
Insie #7 26/03/2018 (v14)
Eternal #2 26/03/2018 (v14)
Jollus #18 26/03/2018 (v14)
Ktan #22 26/03/2018 (v14)
KhoiFish #28 26/03/2018 (v14)
Sandman #33 26/03/2018 (v14)
Murkiri #40 26/03/2018 (v14)
Booper #5 22/01/2018 (v13)
Gwola #33 22/01/2018 (v13)
The Crynek #36 22/01/2018 (v13)
Proph #21 22/01/2018 (v13)
Bijou #32 22/01/2018 (v13)
MGK #25 19/11/2017 (v12)
Arc #28 19/11/2017 (v12)
Conan #15 19/11/2017 (v12)
Tibs #16 19/11/2017 (v12)
Tru4 #2 10/09/2017 (v11)
JEANS #13 10/09/2017 (v11)
Leisha #13 27/07/2017 (v10)
Rhyno #17 27/07/2017 (v10)
Hero #16 10/05/2017 (v9)
ViVa #27 10/05/2017 (v9)
Yellow #23 10/05/2017 (v9)
Majora #18 10/05/2017 (v9)
Hunta #40 10/05/2017 (v9)
Dmat #21 28/01/2017 (v7)
MAT2 #34 28/01/2017 (v7)
bebop #9 28/01/2017 (v7)
Tomie #26 28/01/2017 (v7)
Jax #21 28/01/2017 (v7)
Mozart #21 27/11/2016 (v6)
Villyness #9 27/11/2016 (v6)
Gary #36 27/11/2016 (v6)
Eclipse #24 27/11/2016 (v6)
Lizam #36 26/09/2016 (v5)
Sindocus #39 26/09/2016 (v5)
Earl #1 2/08/2016 (v4)
LPFX #22 2/08/2016 (v4)
Yosh #38 2/08/2016 (v4)
KmS #39 2/08/2016 (v4)
JLo #40 2/08/2016 (v4)
Ledge #29 19/06/2016 (v3)
Splice #20 19/06/2016 (v3)
Matty #19 14/05/2016 (v2)
Danza #44 14/05/2016 (v2)
Nicks #50 14/05/2016 (v2)