Players

0 1st Poppt1 MarioNess
0 2nd Little Z Donkey KongMarioWario
+2 3rd Turn Up BayonettaGreninja
0 4th Ttam Diddy KongMario
NEW 5th Asiatic Zero Suit Samus
0 6th Lachy Lucas
NEW 7th BigWin | Beer Duck Hunt Duo
+2 8th Tempest Bayonetta

About

Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
Smesty #3 10/05/2018 (v2018.1)
DrZu #7 10/05/2018 (v2018.1)
Sad #7 10/05/2018 (v2018.1)
Lion (Mec) #5 10/05/2018 (v2018.1)
Nommad #11 10/05/2018 (v2018.1)
Lalafell #4 23/09/2017 (v2017.2)
ChuJelly?~ #7 23/09/2017 (v2017.2)
Jollus #2 10/04/2017 (v2017.1)
cmk #2 10/04/2017 (v2017.1)
KevinNyaa #2 10/04/2017 (v2017.1)
Orion #3 10/04/2017 (v2017.1)
Sable #7 10/04/2017 (v2017.1)
Zivhayr #10 10/04/2017 (v2017.1)
Read #2 27/11/2016 (v3.14159)
Spud #5 27/11/2016 (v3.14159)
Genki #5 27/11/2016 (v3.14159)
Futurecow #8 27/11/2016 (v3.14159)
BigSizzle #10 27/11/2016 (v3.14159)
Exor #2 9/04/2016 (v1.1.5)
Peahnuts #5 9/04/2016 (v1.1.5)
Corpsecreate #1 7/12/2015 (v1.1)
PudgyBoy #6 7/12/2015 (v1.1)
JonCheee #6 7/12/2015 (v1.1)
eltoNNNNNN #1 1/07/2015 (v0.5)
Polaroid #5 1/07/2015 (v0.5)
davinchau #8 1/07/2015 (v0.5)
Bamfudge #9 1/07/2015 (v0.5)