Players

0 1st Aluf Mario
NEW 2nd Currypuffs FoxSheik
NEW 3rd Saxx Falco
OLD 4th SharpyNZ FalcoFoxMarth
NEW 5th Jarcino Fox
NEW 6th YaMumNz Peach
+13 7th Crunkle Falco
NEW 8th Mook Marth
NEW 9th Hori Fox
NEW 10th Unladen Peach

About

Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
SpeedyJ #2 7/05/2016 (v4)
Toash #3 7/05/2016 (v4)
CubT #4 7/05/2016 (v4)
MrHealthy #5 7/05/2016 (v4)
PauleyB #6 7/05/2016 (v4)
Kelots #6 7/05/2016 (v4)
smoz #8 7/05/2016 (v4)
OninO #9 7/05/2016 (v4)
Hectic #10 7/05/2016 (v4)
Lima #6 7/05/2016 (v4)
Wontonz #12 7/05/2016 (v4)
Pinolicious #4 7/05/2016 (v4)
mizu #14 7/05/2016 (v4)
narpas #8 7/05/2016 (v4)
Lunchbillion #16 7/05/2016 (v4)
Axorr #17 7/05/2016 (v4)
Katoran #14 7/05/2016 (v4)
PizzaFingers #19 7/05/2016 (v4)
Spud #1 21/10/2015 (v1.03)
MojoMonkey #2 21/10/2015 (v1.03)
Dz #1 21/10/2015 (v1.03)
Gbus #12 21/10/2015 (v1.03)
Akolyte #15 21/10/2015 (v1.03)
BenG #5 21/10/2015 (v1.03)
SNC #19 21/10/2015 (v1.03)
Quamoulaam #20 21/10/2015 (v1.03)
Chem #9 8/04/2015 (v1.02)
massi4h #10 8/04/2015 (v1.02)
Pants3000 #4 8/01/2015 (v1.01)
Cerphres #10 8/01/2015 (v1.01)