Players

0 1st ORG Red
+16 2nd Ichigo
0 3rd Aluf
+3 4th Kaowlzu
+3 5th 0cha
-4 6th GammaFox
-2 7th Simikins
-4 8th Spotyus
+3 9th Knarf97
NEW 10th Smoke_bomb
-5 11th iDeeKay
NEW 12th ramble
-4 13th Flatfeet
NEW 14th Plaz
NEW 15th Dawr
NEW 16th Currypuffs
0 17th cheese
NEW 18th Sekhi
NEW 19th Bozzie
NEW 20th dcs

About

Previous ranking players

Player Peaked Last Ranked
FOH #10 3/10/2016 (v1.01)
Double A #11 3/10/2016 (v1.01)
AgentTroy #8 3/10/2016 (v1.01)
Ash #14 3/10/2016 (v1.01)
Valos #6 3/10/2016 (v1.01)
Chex #15 3/10/2016 (v1.01)
HOUND #19 3/10/2016 (v1.01)
CubT #20 3/10/2016 (v1.01)
KOKESHI #1 8/02/2016 (v1)
Maelstron #7 8/02/2016 (v1)
Lima #10 8/02/2016 (v1)
GW6H #11 8/02/2016 (v1)
Snacks #13 8/02/2016 (v1)
Viny #14 8/02/2016 (v1)
KANYE #17 8/02/2016 (v1)
Jonty #18 8/02/2016 (v1)
TROV #19 8/02/2016 (v1)
MrHealthy #20 8/02/2016 (v1)